Przyroda

Falenica wawer

Dzielnica Wawer położona jest na obszarze Niżu Środkowopolskiego, w pasie Krainy Wielkich Dolin. Większość terenu to obniżenie Kotliny Warszawskiej. Mimo swego położenia na terenie równinnym, obszar dzielnicy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu.

Oprócz obszarów monotonnych (równiny) występują też obszary pagórkowate, ukształtowane przez lodowiec oraz wiatry (wydmy). Bardzo ciekawa pod względem krajobrazowym jest również rozległa dolina Wisły.
Znaczną część powierzchni dzielnicy stanowią tereny zielone. Lasy, użytki rolne, wody i zadrzewienia zajmują łącznie ponad 70 % powierzchni., a lasy stanowią 34% całkowitej powierzchni dzielnicy.
Wschodnie tereny dzielnicy Wawer znajdują się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który został utworzony w latach 1986-1988.
Na terenie naszej dzielnicy wydzielono rezerwat leśny im. Króla Jana III Sobieskiego, o powierzchni 113,92 ha, gdzie ochronie podlegają grądy o charakterze subkontynentalnym oraz bory mieszane sosnowo-dębowe i typowe bory sosnowe.

 

Z uwagi na prowadzone tu liczne badania naukowe oraz potrzebę odtworzenia znacznej części drzewostanu rezerwat jest ogrodzony i zamknięty dla ruchu turystycznego z wyjątkiem dwóch ścieżek dydaktycznych.

Na terenie dzielnicy znajduje się również Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu z rezerwatem znanym pod nazwą Wyspy Zawadowskie
obejmujący swoim zasięgiem wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące rzeki Wisły.

Na uwagę zasługuje Park im. Matki Mojej, powstały w latach wojny. Posadzony został przez słuchaczy konspiracyjnej podchorążówki, którzy pracowali tutaj podczas zalesień.

Do ważnych zasobów naturalnych należy sieć hydrologiczna, którą stanowią rzeka Wisła, płynąca na tym obszarze w szerokiej rozległej dolinie o urwistych krawędziach, które tworzą malownicze skarpy, 62-kilometrowa sieć kanałów i rowów melioracyjnych oraz bezodpdpływowe jeziora torfowe.
Objęta jest również ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znaczna liczba pomników przyrody, wśród nich 62 dęby, 21 kasztanowców, 7 sosen, 2 lipy i pojedyńcze okazy jałowca, klonu wiązu, jarząbu i in.

Obszar dzielnicy Wawer pokryty jest siecią oznakowanych szlaków turystyki pieszej, prowadzących przez urocze i zróżnicowane pod względem ukształtowania tereny. Szlaki turystyczne umożliwiają dowolne układanie wycieczek o różnej długości i tematyce: Szlak Lasów Wawerskich, Szlak Piaszczysta Perć, Szlak Na Przedpolach Stolicy, Szlak Wydmowy i Szlak Falenicki. Ścieżki piesze wraz ze ścieżkami rowerowymi są doskonałym miejscem do odpoczynku i rekreacji.

Na terenie dzielnicy znajduje się również jeden z najciekawszych i najcenniejszych terenów prawobrzeżnej Warszawy Zakole Wawerskie Stanowi najlepiej zachowane, największe rozszerzenie doliny zalewowej Wisły z mozaiką łąk, trzcinowisk oraz lasów łęgowych.

Jest miejscem bytowania 126 gatunków ptaków oraz m.in. 6 przedstawicieli herpetofauny.

Biuro sprzedaży

ul. Wał Miedzeszyński 48
04-987 Warszawa
(wjazd od ul. Przylaszczkowej)

Śledź Nas

* Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.